Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Verkoop

Download hier de pdf


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Verlies en schade door verzending
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Wijziging van de algemene voorwaarden
Artikel 16 - Intellectuele eigendom
Artikel 17 - Aansprakelijkheid
Artikel 18 - Geschillen

Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Ondernemer: misswizz.be
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Dag: Kalenderdag;
  • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
MissWizz, Female and Unisex Urinals
Handelend onder de naam: misswizz.be

Vestigingsadres:
Kloosterstraat 52
9120 Beveren
België
Telefoonnummer: +32 486 14 54 10

Bereikbaarheid:
Telefonisch vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur

E-mailadres: info@misswizz.be

Ondernemingsnummer: 0768547430
BTW nnummer: BE0768547430

Rekeningnummer: BE89 9733 6806 1985
BIC: ARSPBE22


Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.


Artikel 4 - Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - kosten in geval van herroeping

De consument heeft 30 dagen bedenktijd. Binnen dit termijn kan de consument het artikel gratis retourneren zonder verzendkosten te betalen. Voorwaarde enkel geldig voor particulieren binnen EU, en zakelijke klanten binnen Benelux, Frankrijk en Duitsland. Particulieren buiten de EU en zakelijke klanten buiten hierboven genoemde landen kunnen gratis retourneren mits betaling van verzendkosten.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Wanneer schade aan het product door de consument is toegebracht, wordt het artikel noch verzendkosten terugbetaald.


Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
De producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt of grondstofprijzen of waar de ondernemer geen invloed op heeft, kunnen schommelen in prijs.
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor de producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 5 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervan kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/ betaalde bedrag aan de koper. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het product tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product of het niet kunnen voorleggen van een factuur kunnen de garantie niet bekrachtigen.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen het afgesproken levertermijnen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand na de voorziene levertermijn berichtgeving. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper.


Artikel 12 - Verlies en schade door verzending
De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. De verkoper doet er alles aan om de goederen zo goed en zo veilig mogelijk te verpakken. De koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en/ of beschadigd zijn, dient de koper dit te melden aan de vervoersonderneming en te vermelden op de verzendnota op het ogenblik van de in ontvangstneming. Elk pakket kan online worden opgevolgd aan de hand van een unieke barcode. In geval van problemen met het ontvangst van het verstuurde pakket, kan de klant zich wenden tot de transporteur met vermelding van deze barcode.


Artikel 13 - Betaling
De koper betaald de prijs van het goed/de goederen met verzendkosten vooraleer deze worden verzonden naar het opgegeven adres.
Voor betaling kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden: betalingen via Bancontact, Creditcard, Sofort, iDeal, en PayPal. Voor geen van deze betaalmogelijkheden worden kosten aangerekend aan de koper.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Op alle sommen die niet betaald zijn uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten aan 12% per maand verschuldigd zijn, berekend vanaf de factuurdatum.


Artikel 14 - Klachtenregeling
De ondernemer doet er alles aan om de artikelen op de webshop zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en om de kwalitatieve producten te leveren binnen de leveringstermijn. Indien de consument toch een klacht heeft, kan de consument zich richten tot de ondernemer via info@misswizz.be.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Ingeval de klacht niet naar behoren is opgelost door de ondernemer kan de consument bij BeCommerce terecht voor een klacht in te dienen. De consument kan in het uiterste geval een beroep doen op de Geschillencommissie van BeCommerce. https://www.becommerce.be/consumenten


Artikel 15 - Wijziging van de algemene voorwaarden
De ondernemer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Door het gebruik van de Website van de ondernemer en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.


Artikel 16 - Intellectuele eigendom
De dames en unisex urinoirs zijn intellectueel beschermde designs. Het uiterlijk namaken of door derden laten kopiëren is strafbaar.
De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door auteursrechten. Het is verboden tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, ect te kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer.


Artikel 17 - Aansprakelijkheid
De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, ongevallen of schade voortkomend uit gebruik van diens producten.


Artikel 18 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting tussen partijen (van welke aard) zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.